Spacenet

From RevSpace
Jump to: navigation, search

RevSpace heeft een 'spacenet' wifi netwerk. Dit is een roaming netwerk over meerdere hackerspaces. Spacenet logins werken ook op op de meeste hacker-events.

Meer informatie over het spacenet roaming netwerk is te vinden op https://spacefed.net/index.php?title=Spacenet

Om op spacenet in te kunnen loggen heb je een account nodig bij een van de aangesloten hackerspaces.

In het geval van revspace heb je een RevSpace LDAP account nodig. FooBar kan deze voor je aanmaken en/of passwords aanpassen.

QR code met de key
QR code met de URL naar het .crt bestand

De wifi settings zijn vervolgens:

 • Security: WPA&WPA2 Enterprise
 • Authentication: Tunneled TLS
 • Anonymous identify: anonymous@revspace.nl
 • CA Certificate: [Cert]
 • Inner Authentication: PAP
 • Username: <login>@revspace.nl
 • Password: <je password>


Android:

 • (idem), je moet TTLS kiezen, dubbel t

Let op: we hebben onder Android de CA certificaat-check niet werkend gekregen.


OSX:

 • Network -> airport 'spacenet' editen.
 • Security: WPA2 Enterprise
 • Probeer nu te verbinden, het aangeboden certificaat toevoegen aan de keychain.
 • Ga weer terug naar netwerksettings
 • Onder het 802.1x tabje het profiel selecteren
 • Authenticatie alles uitzetten behalve TTLS (Tunneled TLS)
 • Configure trust -> plusje -> select certificate from keychain
 • Mac users moeten iets doen met: mobileconfig http://koopen.net/bitlair/revspace.mobileconfig


Windows:
Meer How-To's zijn te vinden op de spacefed website.


CA Certificate

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICvjCCAaYCCQC3zLOUdt+JujANBgkqhkiG9w0BAQUFADAhMR8wHQYDVQQDExZm
bHV4LnNwYWNlLnJldnNwYWNlLm5sMB4XDTExMTExNTIxMDU0NVoXDTIxMTExMjIx
MDU0NVowITEfMB0GA1UEAxMWZmx1eC5zcGFjZS5yZXZzcGFjZS5ubDCCASIwDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANjgu4OQq6rbsj80VeL5lml92TpeAU4W
GAfuRyJoS3wrcS3okJnIZzSWRhy6B2jdx6fIUabK/pMu6A0fMEi2rCaHQ+t/jog3
AVs+4bkZLlrAQofIQvDQI2Hf/sVEZlDiT6cwckzTuaG7cLJq6yN5LdpIKY4zy1KR
fTqCIsf4epbbKgmWi5tEzXpm56S0hya+VdegSve5hujd0/64Wfjcs2krrqz19TgX
F8VoJKACnQ3CjccR4ynuqRiStuu4hxdLJtdSQOrIMCO7Bj5kOuAWz8lD4mcsY6Zm
2i05gnOIzZkIs8O22ZEGTeYpR5ZPjji6+j/BdnlZ3LPCuA/maiXstnMCAwEAATAN
BgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAC8k4OMqZFKb6pQ1qBVKFNy8wxEqsfTv9fONGrsH6
ji8Nq2Ybcj4ZLo30+mG1NLhozjndLItX/BAID5Z5RZMb+iJv7yv5QEEZXT+F3vMn
bkBHJXX3b7PY7t8YO7FKaQDaLpohtklvEXDLDGkJr6/TMOJAjnCANUFFvMmCDglF
sgwPk0aWa8fWi1ZvGMJdy1VCxpl4bCNxRuGgvLUSRVbWVQ0ClNpluNePL6Y6SH+P
ihK0XphptJn9665UGBwZAkTjAVOYiTFeY7IeF7WYHwqAkm2ea0Zheo85HJx96IhG
kpCaWsmerfFJiJZNoFAnrlavuB0siSPCysYhGOb9XC1lYw==
-----END CERTIFICATE-----