Reglement

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search

Inhoud

Reglement Revelation Space

Huidige versie: april 2022

Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
maar geen onnodige beperkingen of dingen die al op een andere manier
zijn geregeld (wet, statuten, instructies).


Bereik:

 0. Hoewel Stichting Revelation Space eigen ruimtes huurt, gelden de
  beperkingen die zijn vastgelegd in dit reglement op het gehele terrein
  van Sector V, althans voor bezoekers van Revelation Space.

Bezoekers:

 1. Onze bezoekers bestaan uit reguliere deelnemers, juniordeelnemers,
  en niet-deelnemers. (Leden van het bestuur zijn regulier deelnemer.)

Deelnemerschap:

 2. Reguliere deelnemers zijn 18 jaar of ouder en betalen 32 euro per
  kalendermaand. Zij kunnen een sleutel krijgen voor toegang op
  willekeurige tijden.

 3. Juniordeelnemers zijn jonger dan 18 jaar, en betalen 20 euro per
  kalendermaand. Zij moeten toestemming hebben van ouder of voogd en
  kunnen onder voorwaarden een sleutel krijgen na een proeftijd van
  drie maanden.

Deelnemersbijdrage:

 4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald VOOR of OP de eerste
  dag van de kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te
  worden voldaan kort na de inschrijving.

 5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
  op of na de 20e van de maand, is voor die kalendermaand nog geen
  deelnemersbijdrage verschuldigd. De eerste deelnemersbijdrage
  betreft dan de maand erop.

 6. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds betaalde
  deelnemersbijdrage wordt niet gerestitueerd.

iButtons en Sleutels

 7. De borg voor een sleutel (iButton of heksleutel) bedraagt 15 euro.
  Borg wordt gerestitueerd bij teruggaaf. De sleutel is persoonlijk en
  mag niet worden uitgeleend.

 8. Verlies van de iButton moet zo snel mogelijk worden gemeld per e-
  mail aan <board@revspace.nl> om misbruik te voorkomen. De sleutel
  wordt dan tijdelijk gedeactiveerd. Als de sleutel wordt
  teruggevonden, kan ie opnieuw worden geactiveerd. Een vervangende
  iButton kan worden aangevraagd; de borg moet dan wel opnieuw
  worden betaald.

RevBank:

 9. Bezoekers mogen in de "RevBank"-installatie van de space geld
  storten, wat daarna gebruikt kan worden voor het afrekenen van
  consumpties en betalingen aan andere bezoekers. Dit is voor kleine
  bedragen; het saldo dient per account onder 150,00 euro te
  blijven en wordt 5 jaar na het laatste gebruik van het account
  opgevat als donatie.

10. Deelnemers mogen in "RevBank" een negatief saldo hebben tot
  22,00 euro.

11. Hoewel roodstaan voor deelnemers is toegestaan in "RevBank", is
  structureel roodstaan niet toegestaan. Het systeem is bedoeld voor
  vooruitbetaling, niet betaling achteraf.

Algemene regels:

12. Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
  ontheffingen verlenen. Bezwaar kan worden aangetekend per e-mail aan
  <board@revspace.nl>, maar schort de beslissing op zich niet op.

13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
  Revelation Space, de huisregels van bedrijfsverzamelgebouw Sector V,
  en uiteraard de door overheden opgelegde wet- en regelgeving. Hierin
  is onder andere een rookverbod geregeld.

14. Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt
  op eigen risico. Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd,
  tenzij je dit zelf regelt. Stichting Revelation Space is niet
  aansprakelijk voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden,
  waaronder bezoekers.

15. Bezoekers zonder sleutel (bijvoorbeeld niet-deelnemers en deelnemers
  die (nog) geen sleutel hebben) zijn alleen welkom als er een
  deelnemer aanwezig is die wel een sleutel heeft.

16. Het is niet toegestaan om te slapen op de space.

Veiligheid:

17. Alle bezoekers dienen veiligheidsaanwijzingen op te volgen en elkaar
  te wijzen op onveilige situaties.

18. Minderjarige bezoekers (incl. junior-deelnemers) mogen chemicalien
  en elektrisch bewegend gereedschap alleen gebruiken onder toezicht
  en met toestemming van een meerderjarige deelnemer of de eigen
  ouder/voogd.

19. Voor sommige apparaten gelden extra veiligheidseisen. Deze apparaten
  zijn duidelijk voorzien van een URL die verwijst naar de pagina op
  de RevSpace-wiki waar de extra voorwaarden staan beschreven.
  Gebruikers van deze apparaten moeten zichzelf op de hoogte houden
  van eventuele wijzigingen.

Planken, goederen en zo:

20. Deelnemers mogen zich, zolang daar ruimte voor is op daarvoor
  aangewezen plaatsen, een deelnemerdoos toeeigenen voor het
  opslaan van persoonlijke eigendommen. Voor de doos gelden
  aanvullende regels, zie <https://revspace.nl/Samla>.

21. Behalve in de vorm van deelnemerdozen, stelt RevSpace in principe
  geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
  persoonlijke eigendommen.

22. Gereedschappen en voorraden die niet in een deelnemerdoos zijn
  gestald, mogen in beginsel door iedereen worden gebruikt. Dit geldt
  niet voor wat duidelijk gemarkeerd is als lopend project. Revelation
  Space betaalt in sommige gevallen de vervanging van slijtonderdelen;
  overleg dit vooraf met het bestuur!

23. Achtergelaten goederen die niet in een deelnemerdoos liggen en niet
  zijn voorzien van eigendomsaanduiding worden 72 uur na het
  eerstvolgende sluiten van de space opgevat als donatie. (Desondanks
  je afval wel gewoon graag zelf weggooien...)

24. Achtergelaten goederen die niet in een deelnemerdoos liggen, maar
  wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
  donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de
  spullen op te halen.

Donaties en Sponsoring:

25. Stichting Revelation Space kan donaties accepteren of weigeren. In
  beginsel worden financiele donaties altijd geaccepteerd. Donateurs
  verwerven door hun donatie geen rechten of invloed.

26. Stichting Revelation Space kan sponsoring accepteren of weigeren. In
  beginsel wil RevSpace onafhankelijk blijven en accepteert zij daarom
  sponsoring alleen voor specifieke evenementen. Sponsors verwerven
  door hun sponsoring alleen recht op vooraf overeengekomen
  reclamemogelijkheden, maar nooit andere rechten of invloed.

Verwachtingen:

27. De dagelijkse gang van zaken bij RevSpace wordt georganiseerd door
  en voor de bezoekers.

28. Van alle bezoekers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het schoon
  en opgeruimd houden van de space.

29. Alle hackers zijn ooit kind geweest en elk kind is een kleine
  hacker. Kinderen zijn altijd welkom onder begeleiding van een
  volwassene. Let op: een hackerspace is niet vanzelfsprekend een kind-
  veilige omgeving.

30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk
  opstellen naar overige bezoekers. Nieuwkomers stellen een
  rondleiding erg op prijs.

31. De eerste deelnemer die de space betreedt, opent de space d.m.v. de
  grote schakelaar. De laatste die vertrekt, sluit de space weer. Zo
  lang de space open is, zijn ook niet-deelnemers in beginsel welkom
  zo lang er een deelnemer met sleutel aanwezig is.

32. Hoewel er veel mensen zijn met bijzondere technische kennis en
  vragen vrij staat, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen
  verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt
  technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.

33. We verwachten van onze bezoekers dat zij de overlast voor andere
  bezoekers zo veel mogelijk beperken.

34. Van bezoekers verwachten wij dat zij nuchter en maximaal 24 uur wakker
  zijn, behalve eventueel tijdens feesten :-)
35. Wegens omstandigheden zijn er tijdelijk extra regels, die staan vermeld
  op <https://revspace.nl/Corona>. Waar deze eventueel het normale
  reglement tegenspreken, gelden de tijdelijke regels.