Telefoon2.0

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
Project Telefoon2.0
Telefoon.jpg
+31 70 569 0105 / EPVPN REV0 (7380)
Status In progress
Contact flimpie / eloy
Last Update 2024-01-27

Om voor in de toekomst(tm) gepruts met analoge telefoons mogelijk te maken is er een Asterisk bak ingericht, met daar aan een 070-nummer, een EPVPN-nummer en en een SIP2SIM (die zit in slot 2 van de spacetelefoon op de bar)

Gebruik

Om van buiten naar de space (via de asterisk-bak) te bellen: bel REV0 via EPVPN, of +31 70 569 0105.

Om vanaf de space naar EPVPN te bellen: bel 01999 + nummer via de spacetelefoon, en kies sim-kaart 2 (Vodafone NL)

Dialplan (op volgorde)

 • `01999.`: naar EPVPN
 • `+491999.`: naar EPVPN (de ingaande CID bevat landcode, als je dus een gemiste oproep wilt terugbellen bel je inclusief landcode uit)
 • `+31[1-8].`: naar CheapConnect (om 0900 uit te filteren)
 • `0[1-8].`: naar CheapConnect (om 0900 uit te filteren)
 • terugvallen naar een 'dit mag je niet bellen' recording

112 is expres niet in het dialplan, volgens A&A gaan calls naar 112 altijd via de eigenaar van de GSM-mast en niet via hun infra of de infra aan onze zijde. Mochten er een keer andere (vaste) toestellen aangesloten worden dan is het een goed idee om hier een regel voor te maken.

Bijbehorende infra

revphone.flimpie.net

Debian 12 bak, draait Asterisk. eloy en flimpie hebben toegang. ssh'en naar poort 20422


Configuratie

ledbanner

aankondiging van gesprekken

De CID wordt op de ledbanner getoond (inclusief censuuroverlay op de camera, zoals voor doorduino opt-outs) als er in wordt gebeld

shell-bullseye

ssh-tunnel

De Asterisk-bak kan niet in het Revspace-net draaien omdat CheapConnect geen IPv6 doet, dus is er voor een hetzner bak gekozen dus moet er een tunnel draaien.

/home/flimpie/.local/share/systemd/user/tunnel.service
[Unit]
Description=Tunnel revspace MQTT to revphone.flimpie.net
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/ssh -vvvv -p 20422 -i /home/flimpie/.ssh/id_rsa -NT -o ServerAliveInterval=60 -o ExitOnForwardFailure=yes -R 127.0.0.1:41883:mosquitto.space.revspace.nl:1883 portforward@revphone.flimpie.net

# Restart every >2 seconds to avoid StartLimitInterval failure
RestartSec=5
Restart=always

[Install]
WantedBy=default.target

revphone.flimpie.net

ssh-tunnel

/etc/ssh/sshd_config

(alleen het relevante deel om de portforward user te sperren)

Match User portforward
 AllowTcpForwarding yes
 X11Forwarding no
 AllowAgentForwarding no
 ForceCommand /bin/false

ledbanner-scriptje

/usr/local/bin/banner-cid.sh
#!/bin/bash

NUMBER=$1
mosquitto_pub -h "127.0.0.1" -p 41883 -t "revspace/telefoon" -m "telefoon: $NUMBER"

asterisk

extensions.conf
[inbound]
; the generic inbound call context. if specific treatment (like CID translation) is needed per trunk, create a separate context and let it call 'inbound' using Gosub
exten => s,1,NoOp()
exten => s,n,Log(NOTICE, Incoming call from ${CALLERID(all)}, cid num ${CALLERID(num)}, cdr ${CDR}, all cid ${CALLERID(all)}, dnid ${CALLERID(dnid)}, exten ${EXTEN}, to ${PJSIP_HEADER(read,To)})
exten => s,n,System(/usr/bin/bash /usr/local/bin/banner-cid.sh ${CALLERID(num)})
exten => s,n,Answer()
exten => s,n,AGI(revspace-state.sh)
exten => s,n,Verbose(result is: ${open})
exten => s,n,GotoIf($["${open}" = "0"]?closed) ; jump to "sorry, nobody is available to take your call" if the space is closed
exten => s,n,Ringing()
exten => s,n,Dial(PJSIP/sip2sim,30)
exten => s,n,Hangup()
exten => s,n(closed),Playback(sorry)
exten => s,n,Playback(nbdy-avail-to-take-call)
exten => s,n,Hangup()

[inbound_epvpn]
; rewrite the CID, prefix it with 00491999 if it is from inside EPVPN, if it's from the EPVPN DID rewrite it to a proper public phone number
rewrite CID before handling as normal inbound call
exten => 7380,1,Set(OLDCID=${CALLERID(all)})
; if the caller number starts with 0000, it's from the DID, rerite the number
; if it doesnt start with 0000, it's internal to EPVPN so only rewrite the number and keep the name (may be set by caller and is used by some phones)
same = n,ExecIf($["${CALLERID(NUM):0:4}" != "0000"]?set(CALLERID(num)=00491999${CALLERID(num:1)}))
same = n,ExecIf($["${CALLERID(NUM):0:4}" = "0000"]?set(CALLERID(all)=<00${CALLERID(num):4}>))
same = n,Log(NOTICE, Rewrote CID for EPVPN call from ${OLDCID} to <${CALLERID(all)}>)
same = n,Gosub(inbound,s,1)
same = n,Hangup()

[inbound_pstn]
; rewrite CID before handling as normal inbound call
exten => s,1,Set(OLDCID=${CALLERID(all)})
exten => s,2,Set(OLDNUM=${CALLERID(num)})

; extremely bodgey, but the gist of this is that it will rewrite local numbers to +31 numbers, rewrite anonymous CIDs to +31979999999999 (a bogus number, I don't know how A&A expects anonymous numbers)
exten => s,3,ExecIf($["${CALLERID(NUM):0:2}" != "00"]?ExecIf($["${CALLERID(NUM)}"  != ""]?ExecIf($["${CALLERID(NUM)}"  != "anonymous"]?set(CALLERID(num)=0031${CALLERID(num):1}))))
exten => s,4,ExecIf($["${CALLERID(NUM)}" = "anonymous"]?set(CALLERID(all)=+3197999999999))
; another pain: numbers starting with + aren't handled properly
exten => s,5,ExecIf($["${OLDNUM:0:1}" = "+"]?set(CALLERID(num)=00${OLDNUM:1})))
exten => s,6,Log(NOTICE, ${OLDNUM:0:1})

exten => s,7,Log(NOTICE, Rewrote CID for PSTN (CheapConnect) call from ${OLDCID} to <${CALLERID(all)}>)
exten => s,8,Gosub(inbound,s,1)
exten => s,9,Hangup()


[phones]
;toestellen
exten => 0198123456,1,Answer(500)
same = n,Playback(hello-world)
same = n,Hangup()

exten => _01999.,1,Log(NOTICE, Dialing out from ${CALLERID(all)} to ${EXTEN:5} through EPVPN)
same = n,Set(CALLERID(all)=RevSpace<7380>)
same = n,Dial(PJSIP/${EXTEN:5}@epvpn_endpoint, 45)
;same = n,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
same = n,Log(NOTICE,${DIALSTATUS})
same = n,Hangup()

exten => _+491999.,1,Log(NOTICE, Dialing out from ${CALLERID(all)} to ${EXTEN:7} through EPVPN)
same = n,Set(CALLERID(all)=RevSpace<7380>)
same = n,Dial(PJSIP/${EXTEN:7}@epvpn_endpoint, 45)
;same = n,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
same = n,Log(NOTICE,${DIALSTATUS})
same = n,Hangup()

exten => _+31[1-8].,1,Log(NOTICE, Dialing out to ${EXTEN} via public phone network)
same = n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@cheapconnect_endpoint, 45)
same = n,HangUp()

exten => _0[1-8].,1,Log(NOTICE, Dialing out to ${EXTEN} via public phone network)
same = n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@cheapconnect_endpoint, 45)
same = n,HangUp()

exten => _.,1,Log(NOTICE, Call to ${EXTEN} forbidden!)
same = n,Answer()
same = n,Playback(invalid)
same = n,Hangup()
pjsip.conf
[transport-udp-internet-v4]
type=transport
bind=49.13.171.67:45060
protocol=udp

[transport-udp-internet-v6]
type=transport
bind=[2a01:4f8:1c1b:56aa::1]:45060
protocol=udp

[sip2sim]
type=endpoint
transport=transport-udp-internet-v6
context=phones
disallow=all
allow=alaw
aors=sip2sim
auth=sip2sim
direct_media=no

[sip2sim]
type=auth
auth_type=userpass
username=geheim
password=geheim

[sip2sim]
type=identify
endpoint=sip2sim
match=81.187.30.111 
match=81.187.30.113
match=2001:8b0:0:30:5060::1
match=2001:8b0:0:30:5060::3
match=81.187.30.112 
match=81.187.30.114 
match=2001:8b0:0:30:5060::2
match=2001:8b0:0:30:5060::4

[sip2sim]
type=aor
max_contacts=1

[epvpn]
type = registration
contact_user = 7380
transport = transport-udp-internet-v4
outbound_auth = epvpn_auth
server_uri = sip:hg.eventphone.de:5060
client_uri = sip:7380@hg.eventphone.de:5060

[epvpn_auth]
type = auth
auth_type = userpass
password = geheim
username = 7380

[epvpn_endpoint]
type = endpoint
transport = transport-udp-internet-v4
aors = epvpn_aor
context = inbound_epvpn
disallow = all
allow = alaw
outbound_auth = epvpn_auth
direct_media = no
from_domain = hg.eventphone.de

[epvpn_identify]
type = identify
endpoint = epvpn_endpoint
match=hg.eventphone.de

[epvpn_aor]
type = aor
contact = sip:hg.eventphone.de:5060
qualify_frequency = 30

[cheapconnect]
type = registration
transport = transport-udp-internet-v4
outbound_auth = cheapconnect_auth
server_uri = sip:voip.cheapconnect.net:5060
client_uri = sip:31705690105@voip.cheapconnect.net:5060

[cheapconnect_auth]
type = auth
auth_type = userpass
password = geheim
username = 31705690105

[cheapconnect_endpoint]
type = endpoint
transport = transport-udp-internet-v4
aors = cheapconnect_aor
context = inbound_pstn
disallow = all
allow = alaw
outbound_auth = cheapconnect_auth
direct_media = no
from_domain = voip.cheapconnect.net

[cheapconnect_identify]
type = identify
endpoint = cheapconnect_endpoint
match = voip.cheapconnect.net

[cheapconnect_aor]
type = aor
contact = sip:voip.cheapconnect.net:5060
qualify_frequency = 30
/var/lib/asterisk/agi-bin/revspace-state.sh
#!/bin/bash

STATE=`curl --silent https://revspace.nl/status/status.php | jq .open`

if [ $? -eq 0 ]; then
 if [ "$STATE" = "true" ]; then
  echo 'SET VARIABLE open "1"'
  exit
 fi
 echo 'SET VARIABLE open "0"'
 exit
fi

# something went wrong when getting the spacestate, assume it is open (fail-safe)
echo 'SET VARIABLE open "1"'