NewsItem10x12x13x0

From RevSpace
Jump to: navigation, search


<img src="/foswiki/pub/%WEB%/NewsItem10x12x13x0/wikileaks.png" alt="Wikileaks logo (hourglass)" width='200' style="float: right; padding-left: 0.5em; padding-bottom: 0.5em;"/>PERSBERICHT: 10 december 2010

Hackergemeenschap veroordeelt platleggen sites, draagt ethisch hacken uit.

(English translation below)

In reactie op de recente berichtgeving rondom de aanvallen op verschillende websites en de arrestatie van een tiener uit de regio Haaglanden organiseert het lokale hackerhonk 'Revelation Space' in Den Haag op 18 december 2010 een bijeenkomst over ethisch hacken. Dit met medewerking van o.a. ICT-jurist Arnoud Engelfriet (adviesbureau ICTRecht), hacker van het eerste uur Hans van de Looy (Madison Gurkha) en internet-journalist Brenno de Winter (nu.nl, webwereld.nl).

De gearresteerde tiener, die betrokken zou zijn geweest bij de aanvallen op websites van MasterCard en andere bedrijven die WikiLeaks tegenwerkten, liet zijn gezicht wel eens zien op bijeenkomsten van de hackerspace en is een vaste gast op het online chatkanaal van de hackerspace. Dit is voor de deelnemers van Revelation Space aanleiding om extra aandacht aan het onderwerp 'ethisch hacken' te besteden.

Het platleggen van websites door middel van een 'Distributed Denial of Service'-aanval (DDoS) of op wat voor andere wijze dan ook, past niet in de ethiek van de hackergemeenschap. Koen Martens, oprichter van de hackerspace, zegt over de eigenrichting van "Anonymous": "een denial of service, het platleggen van een site, vergelijk ik met iemand een klap verkopen als je geen argumenten meer hebt om zijn ongelijk te bewijzen".

Een hacker is iemand met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en creativiteit, die graag uitzoekt waarom dingen werken hoe ze werken en eventueel op zoek gaat naar zwakke schakels in het ontwerp ervan. Een ethisch hacker gaat vervolgens op een verantwoorde manier om met de bevindingen en zal deze niet gebruiken voor persoonlijk gewin. Hij of zij zal de verworven kennis niet misbruiken. Een ethisch hacker is zich bewust van de gevolgen van zijn acties en het vrijgeven van de bevindingen, en zal zich altijd maximaal inzetten om binnen de grenzen van de wet te opereren.

De uitgevoerde aanvallen op sites als die van MasterCard hebben als zodanig niets te maken met hacken. Iedereen kan een computerprogramma downloaden, installeren, op de juiste knop klikken, en zodoende onderdeel worden van een geco�rdineerde online-misdaad. Er is geen sprake van creativiteit: er wordt slechts gebruik gemaakt van bestaande gereedschappen zonder te hoeven nadenken over hoe deze werken.

Hoewel strafrechtelijke vervolging een gepaste reactie is op de acties van deze minderjarige 'script kiddie', moet ook erkend worden dat iedereen in zijn jeugd wel eens kattenkwaad heeft uitgehaald waar hij of zij minder trots op is.

De betreffende jongeman en zijn handlangers zouden dan ook niet moeten worden verstoten uit de gemeenschap, maar hen zou juist getoond moeten worden hoe het beter kan. Een van de deelnemers van de hackerspace, die toegeeft zelf als tiener ook niet altijd stil te hebben gestaan bij de gevolgen van zijn acties, zegt hierover "Wat voor mijzelf erg heeft geholpen is contact met echte hackers, mensen met gevoel voor ethiek. Wij kunnen op het gebied van hackerethiek veel meer voor die jongen betekenen dan de mensen die 'm opvoeden."

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 18 december van 12:30 tot 18:00 in Revelation Space, Binckhorstlaan 172, Den Haag. De bijeenkomst wordt georganiseerd met medewerking van Stichting Hxx, het Utrechtse hackershonk 'Randomdata' en de Nederlandse poot van internationale hackerbeweging 2600.

Bijdragen worden geleverd door internet-journalist en hacker Brenno de Winter (NU.nl, Webwereld en de podcast De Beveiligingsupdate), ICT-jurist Arnoud Engelfriet (adviesbureau ICTRecht), hacker van het eerste uur Hans van de Looy (Madison Gurkha), Jurre van Bergen (ethisch hacker met bijzondere interesse voor overheidssites) en Walter van Holst (ICT-jurist bij adviesbureau Mitopics en bestuurslid van Europese koepelorganisatie van burgerrechtenorganisaties EDRi).

Iedereen is welkom om deze sessie bij te wonen. Ook pers wordt nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Revelation Space is een 'hackerspace', en is deel van een wereldwijde beweging. Een hackerspace is een ruimte ('space') waar nieuwsgierige en creatieve mensen ('hackers') bijeen komen om idee�n uit te wisselen en te werken aan projecten. Veel van die activiteiten zijn van technische aard, en betreffen ICT, computernetwerken, electronica en hout- en metaalbewerking, maar de bezoekers houden zich ook veel bezig met, en debatteren over, maatschappelijke vraagstukken.

'Script kiddies' is ICT-jargon voor mensen, meestal tieners, die gebruik maken van vrij beschikbare computerprogramma's ('scripts') om, in hun ogen, stoere acties uit te halen. Dat contrasteren wij met 'hackers', die op basis van kennis en vaardigheden creatieve oplossingen of trucs verzinnen, en met 'crackers', die zich richten op het (illegaal) binnendringen van computersystemen. Zowel de activiteiten van script kiddies als die van hackers en crackers zijn aan continue veranderingen in geaccepteerde ethiek onderhevig.

Niet voor publicatie: Voor vragen kunt u contact opnemen met Koen Martens, gmc@revspace.nl, 06-24707813

-

Hacker community condemns denial of service attacks, advocates ethical hacking.

In response to recent press covering of denial of service attacks on numerous websites and the arrest of a teenager from the metropolitan area of The Hague, the hackerspace Revelation Space in The Hague, The Netherlands, calls for a meeting about ethical hacking. Present at this meeting on December 18th 2010 will be, among others, IT lawyer Arnoud Engelfriet (legal consultancy firm ICTRecht), veteran hacker Hans van de Looy (Madison Gurkha) and internet journalist Brenno de Winter (nu.nl, webwereld.nl).

The arrested teenager, who was allegedly involved with the attacks on websites of MasterCard and other companies that obstructed Wikileaks activities, was known to visit the hackerspace and was a regular in the online chat room for the hackerspace. This motivated members of Revelation Space to bring attention to the subject of 'ethical hacking'.

Disrupting websites with a 'Distributed Denial of Service'-attack (DDoS) or by any other means, does not align with the ethics of the hacker community. Koen Martens, founder of the hackerspace, responds to the actions of "Anonymous": "I liken a denial of service attack to slapping someone in the face when you run out of arguments to prove someone wrong"

A hacker is a creative and curious individual, someone who wants to find out how things work and perhaps tries to find flaws in their design. An ethical hacker will act responsibly with the knowledge gained and will not abuse this knowledge. An ethical hacker is aware of the consequences of his or her actions or the sharing of the gained knowledge, and will always strive to operate within the boundaries of law.

As such, the attacks on sites such as MasterCard have nothing to do with hacking. Anyone can download, install and start a computerprogram and then become part of a coordinated online crime. There is no creativity involved: DDoS attackers generally use existing tools without realising how these function.

Although legal action is part of a proper response to the action of this minor 'script kiddie', it must be acknowledged that everyone has made mistakes in their youth that they are not proud of.

The young man and his accomplices should not be excluded from the community. They should be shown a better way to reach goals. One of the participants of the hackerspace admits that as a teenager he also did not always consider the consequences of his actions, and explains: "What really helped me was the interaction with real hackers, people with a sense of ethics. We can do much more for this young man, in the context of hacker ethics, than the people who raise him."

The event will be held on Saturday, December 18th, from 12:30 till 18:00, CET, in Revelation Space, Binckhorstlaan 172, Den Haag, The Netherlands. The meeting is organised in cooperation with the Hxx Foundation, the Utrecht hackerspace 'Randomdata' and the Dutch chapter of international hacker collective 2600.

Contributing to the meeting are internet journalist Brenno de Winter (NU.nl, Webwereld.nl and podcast 'the security update'), ICT-lawyer Arnoud Engelfriet (legal consultancy firm ICTRecht), veteran hacker Hans van de Looy (Madison Gurkha), Jurre van Bergen (ethical hacker with a special interest in government sites) and Walter van Holst (IT-lawyer with consultancy firm Mitopics and board member at European umbrella organisation for civil rights EDRi).

Everyone is invited to this session. Members of the press are explicitly invited to attend. Please note that the main language will be Dutch.

Revelation Space is a 'hackerspace', and is part of a world-wide movement. A hackerspace is a space where curious and creative people ('hackers') meet to share ideas and work on projects. Many of these activities are in the area of technology, and deal with IT, computernetworks, electronics and wood- and metal-crafting. But visitors also concern themselves with and discuss society in general.

'Script kiddies' is IT-jargon for people, usually teenagers, who use existing and freely available software ('scripts') to perform mischievous pranks they perceive as admirable. We contrast this with 'hackers', who on the basis of knowledge and skill come up with creative solutions and tricks, as well as with 'crackers' who (illegally) break into computersystems. Both the activities of script kiddies as well as those of hackers and crackers are considered in a constantly changing ethics.

Not for publication: for details and questions, please contact Koen Martens on +31 6 24707813.

- References:

http://www.revspace.nl/ %BR% http://twitter.com/revspacenl %BR% https://foswiki.sonologic.nl/RevelationSpace/EthischHacken %BR% http://www.hackerspaces.org/ %BR% http://www.randomdata.nl/ %BR% http://www.2600nl.net/ %BR% http://ictrecht.nl/ %BR% http://www.madison-gurkha.com/ %BR%

%BR%

Revelation Space %BR% Binckhorstlaan 172 %BR% 2516 BG Den Haag %BR% The Netherlands