Difference between revisions of "Reglement"

From RevSpace
Jump to navigation Jump to search
Line 144: Line 144:
 
     op te halen.</s>'' (Deze regels gaan, om mensen tijd te geven om hun''
 
     op te halen.</s>'' (Deze regels gaan, om mensen tijd te geven om hun''
 
     ''spullen op orde te krijgen, op 1 juni 2015 in. Het bestuur zal de onderdelen''
 
     ''spullen op orde te krijgen, op 1 juni 2015 in. Het bestuur zal de onderdelen''
     ''die zijn betwist bij de deelnemersvergadering zullen nog bij een''
+
     ''die zijn betwist bij de deelnemersvergadering nog bij een''
 
     ''bestuursvergadering worden besproken.)''
 
     ''bestuursvergadering worden besproken.)''
 
   
 
   

Revision as of 00:53, 1 April 2015

Procedure

De hieronder niet doorgehaalde regels zijn inmiddels bij de deelnemersvergadering van 31 maart 2015 bekrachtigd en ingegaan.

Die voorstellen voor aanpassing worden bij de komende bestuursvergadering(en) (14 april, 12 mei) ter stemming gebracht. De punten die nog in de bestuursvergadering moeten worden behandeld, gaan (mogelijk in gewijzigde vorm) pas op 1 juni 2015 in.

Inhoud

Reglement Revelation Space

Huidige versie: 2015-03-31

Achterliggende gedachte: duidelijkheid over verboden en verwachtingen,
maar geen onnodige beperkingen of dingen die al op een andere manier
zijn geregeld (wet, statuten, instructies).


Bezoekers:

 1. Onze bezoekers bestaan uit reguliere deelnemers, juniordeelnemers,
  en niet-deelnemers. (Leden van het bestuur zijn regulier
  deelnemer.)

Deelnemerschap:

 2. Reguliere deelnemers zijn 18 jaar of ouder en betalen 25 euro per
  kalendermaand. Zij kunnen een sleutel krijgen voor toegang op
  willekeurige tijden.

 3. Juniordeelnemers zijn jonger dan 18 jaar, en betalen 15 euro per
  kalendermaand. Zij moeten toestemming hebben van ouder of voogd en
  kunnen onder voorwaarden een sleutel krijgen na een proeftijd van
  drie maanden.

Deelnemersbijdrage:

 4. De deelnemersbijdrage dient te worden betaald voor of op de eerste dag van de
  kalendermaand. De eerste deelnemersbijdrage dient te worden voldaan kort na
  de inschrijving.

 5. Deelnemerschap kan direct na inschrijving ingaan; bij inschrijving
  op of na de 20e van de maand, is voor die kalendermaand nog geen
  deelnemersbijdrage verschuldigd. De eerste deelnemersbijdrage betreft dan de
  maand erop.

 6. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds betaalde
  deelnemersbijdrage wordt niet gerestitueerd.

iButtons en Sleutels

 7. De borg voor een sleutel (iButton of heksleutel) bedraagt 15 euro.
  Borg wordt gerestitueerd bij teruggaaf. De sleutel is persoonlijk en
  mag niet worden uitgeleend.

 8. Verlies van de iButton moet zo snel mogelijk worden gemeld om
  misbruik te voorkomen. De sleutel wordt dan tijdelijk gedeactiveerd.
  Als de sleutel wordt teruggevonden, kan ie opnieuw worden
  geactiveerd. Een vervangende iButton kan worden aangevraagd; de borg
  moet dan wel opnieuw worden betaald.

RevBank:

 9. Bezoekers mogen in de "RevBank"-installatie van de space geld storten, wat
  daarna gebruikt kan worden voor het afrekenen van consumpties en betalingen
  aan andere bezoekers. Dit is voor kleine bedragen; het saldo dient per
  account onder 150,00 euro te blijven.

10. Deelnemers mogen in "RevBank" een negatief saldo hebben tot
  13,37 euro.

11. Hoewel roodstaan voor deelnemers is toegestaan in "RevBank", is
  structureel roodstaan niet toegestaan. Het systeem is bedoeld voor
  vooruitbetaling, niet betaling achteraf.

Algemene regels:

12. Bestuurders kunnen bezoekers individuele beperkingen opleggen of
  ontheffingen verlenen.(Dit punt is betwist bij de
  deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden
  besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)

13. Behalve dit reglement, gelden ook de statuten van Stichting
  Revelation Space, de huisregels van bedrijfsverzamelgebouw De
  Verlichting, en uiteraard de door overheden opgelegde wet- en
  regelgeving. Hierin is onder andere een rookverbod geregeld.

14. Het gebruiken van de space of daar achterlaten van spullen geschiedt
  op eigen risico. Schade en diefstal zijn in beginsel niet verzekerd,
  tenzij je dit zelf regelt. Stichting Revelation Space is niet aansprakelijk
  voor de gevolgen van onrechtmatig handelen van derden, waaronder bezoekers.

15. Bezoekers zonder sleutel (bijvoorbeeld niet-deelnemers, junior-
  deelnemers en Deelnemers die (nog) geen sleutel hebben)
  zijn alleen welkom als er een Deelnemer aanwezig is
  die wel een sleutel heeft.

16. Het is niet toegestaan om te slapen op de space.

Veiligheid:

17. Alle bezoekers dienen veiligheidsaanwijzingen op te volgen en elkaar
  te wijzen op onveilige situaties.

18. Minderjarige bezoekers (incl. junior-deelnemers) mogen chemicalien
  en elektrisch bewegend gereedschap alleen gebruiken onder toezicht
  en met toestemming van een meerderjarige deelnemer of de eigen
  ouder/voogd. (Dit punt is betwist bij de deelnemersvergadering
  en zal nog bij een bestuursvergadering worden besproken. De regel gaat,
  mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)

19. Voor sommige apparaten gelden extra veiligheidseisen. Deze apparaten
  zijn duidelijk voorzien van een URL die verwijst naar de pagina op
  de RevSpace-wiki waar de extra voorwaarden staan beschreven.
  Gebruikers van deze apparaten moeten zichzelf op de hoogte houden
  van eventuele wijzigingen.(Dit punt is betwist bij de
  deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden
  besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)

Planken, goederen en zo:

20. Deelnemers mogen zich bij beschikbaarheid een (deel van
  een) legbord ("plank") in een kast bestemd voor Deelnemers
  toeeigenen. Deze claim moet door de Deelnemer zelf worden gelegd
  door de plank te voorzien van een duidelijke naamsaanduiding en
  vervalt bij uitschrijving.

21. Behalve in de vorm van deelnemerplanken, stelt RevSpace in principe
  geen ruimte beschikbaar voor het op de space achterlaten van
  persoonlijke eigendommen.

22. Gereedschappen en voorraden die niet op een deelnemerplank zijn gestald,
  mogen in beginsel door iedereen worden gebruikt. Dit geldt niet voor wat
  duidelijk gemarkeerd is als lopend project. Revelation Space betaalt in
  sommige gevallen de vervanging van slijtonderdelen; overleg dit vooraf met
  het bestuur!

23. Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen en niet zijn
  voorzien van eigendomsaanduiding worden na 48 uur opgevat als donatie.
  (Desondanks je afval wel gewoon graag zelf weggooien...)

24. Achtergelaten goederen die niet op een deelnemerplank liggen, maar
  wel voorzien zijn van eigendomsaanduiding, worden opgevat als
  donatie wanneer de eigenaar geen gehoor geeft aan een oproep de spullen
  op te halen. (Deze regels gaan, om mensen tijd te geven om hun
  spullen op orde te krijgen, op 1 juni 2015 in. Het bestuur zal de onderdelen
  die zijn betwist bij de deelnemersvergadering nog bij een
  bestuursvergadering worden besproken.)

Donaties en Sponsoring:

25. Stichting Revelation Space kan donaties accepteren of weigeren. In
  beginsel worden financiele donaties altijd geaccepteerd. Donateurs
  verwerven door hun donatie geen rechten of invloed.

26. Stichting Revelation Space kan sponsoring accepteren of weigeren. In
  beginsel wil RevSpace onafhankelijk blijven en accepteert zij daarom
  sponsoring alleen voor specifieke evenementen. Sponsors verwerven
  door hun sponsoring alleen recht op vooraf overeengekomen
  reclamemogelijkheden, maar nooit andere rechten of invloed.

Verwachtingen:

27. De dagelijkse gang van zaken bij RevSpace wordt georganiseerd door
  en voor de bezoekers.

28. Van alle bezoekers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het schoon
  en opgeruimd houden van de space.

29. Het is toegestaan om kinderen mee te nemen, maar:

  - gereedschappen kunnen gevaarlijk zijn. Qua taalgebruik,
   gespreksondewerpen en beeldmateriaal zijn er binnen de
   hackergemeenschap weinig taboes.

  - van bezoekers kan niet zonder duidelijke individuele
   afspraken worden verwacht dat zij toezicht houden op deze kinderen.

  - wie kinderen meeneemt, is zelf verantwoordelijk voor hun
   veiligheid en begeleiding.

  - de begeleiders zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van de
   kinderen alsof zij die zelf hebben begaan. Dit houdt o.a. in dat
   zij de rommel van hun kinderen moeten opruimen en aansprakelijk
   zijn voor eventuele schade.

  - beperk de overlast. (Dit punt is betwist bij de
  deelnemersvergadering en zal nog bij een bestuursvergadering worden
  besproken. De regel gaat, mogelijk na aanpassing, in op 1 juni 2015.)

30. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich vriendelijk opstellen
  naar overige bezoekers. Nieuwkomers stellen een rondleiding erg op prijs.

31. De eerste deelnemer die de space betreedt, opent de space d.m.v. de
  grote schakelaar. De laatste die vertrekt, sluit de space weer. Zo
  lang de space open is, zijn ook niet-deelnemers in beginsel welkom
  zo lang er een deelnemer met sleutel aanwezig is.

32. Hoewel er veel mensen zijn met bijzondere technische kennis en
  vragen vrij staat, is niemand daarbij tot antwoorden of helpen
  verplicht. Hackerspaces zijn geen helpdesks. Van bezoekers wordt een
  hoge mate van technische zelfredzaamheid en autodidactiek verwacht.

33. We verwachten van onze bezoekers dat zij de overlast voor andere
  bezoekers zo veel mogelijk beperken.

34. Van bezoekers verwachten wij dat zij nuchter zijn, behalve eventueel
  tijdens feesten :-)