Flok

From RevSpace
Revision as of 17:33, 16 August 2014 by Folkert van heusden (Talk | contribs) (Projects)

Jump to: navigation, search
User info Folkert van Heusden
Name Folkert van Heusden
Nick flok
Tagline www.vanheusden.com

Projects

Contact gegevens

  • Skype: flok99
  • jabber/xmpp: folkert@jabber.vanheusden.com
  • e-mail: mail@vanheusden.com